ochrana osobných údajov-zhrnutie

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Správcovia osobných údajov  

B. Braun Medical s.r.o.

B. Braun Avitum s.r.o.

Hlučínska 3, 831 03 Bratislava

Hlučínska 3, 831 03 Bratislava

IČO: 31 350 780

IČO: 31 383 963

Zodpovedná osoba

Mgr. Milan Filípek
Manažér Právnej sekcie a B. Braun CZ/SK Compliance Officer
V Parku 2335/20, 148 00 Praha, Česká republika
+ 420 271 091 236
milan.filipek@bbraun.com / ou.cz@bbraun.com / ou.sk@bbraun.com

Akým spôsobom zaobchádzame s osobnými údajmi?

Spoločnosti Skupiny B. Braun CZ/SK dodržiavajú pri spracúvaní osobných údajov nimi zavedený Systém ochrany osobných údajov, ktorý je súčasťou systému Compliance management týchto spoločností.

Osobné údaje spracúvame v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi, najmä v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov a českým a slovenským Zákonom o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje spracúvame len počas doby, v ktorej je to nevyhnutné pre zamýšľané účely a likvidujeme ich po splnení účelu ich spracovania alebo po uplynutí doby, v priebehu ktorej ktorej sme v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi povinní alebo oprávnení si ich ponechať.

Tieto webové stránky využívajú šifrovanie SSL z dôvodu zabezpečenia a pre ochranu prenosu dôverného obsahu. Naše internetové stránky takisto využívajú tzv. „súbory cookies“, ktorých použitie však môžete vo vašom prehliadači kedykoľvek zakázať (čím sa však môže do určitej miery obmedziť funkčnosť našich stránok). Podobne môžu naše stránky obsahovať tzv. sociálne plug-ins.

Vaše osobné údaje sa môžu poskytovať a spracúvať v rámci koncernu B. Braun (informácie ohľadom jednotlivých spoločností koncernu B. Braun nájdete tu.) Informácie o zdravotnom stave sa neposkytujú ani v rámci koncernu B. Braun, len spoločnosti B. Braun Medical s.r.o. (Slovenská republika) sa niektoré z týchto osobných údajov môžu sprístupniť ako prevádzkovateľovi a poskytovateľovi napríklad IT služieb pre spoločnosť B. Braun Avitum s.r.o. .

V prípade spracovania vašich osobných údajov tretími osobami k uvedenému dochádza len v prípadoch, ak príslušný prevádzkovateľ osobných údajov uzatvorí s takouto treťou osobou zmluvu o spracovaní osobných údajov v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi, obsahujúcimi záruky korektného zaobchádzania s týmito údajmi. Takéto tretie osoby sú najmä poskytovatelia rôznych služieb, napr. poskytovatelia IT služieb alebo prepravcovia.

V súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi máte právo na využitie prístupu ku svojim osobným údajom, právo na informáciu o ich pôvode a o ich príjemcoch, ako aj o účele spracovania osobných údajov, a síce bezplatne; rovnako máte aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania týchto údajov. Máte právo dostať od nás na vyžiadanie osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli našim spoločnostiam, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Takisto môžete kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov a/alebo odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Kompletné znenie Ochrany osobných údajov nájdete tu