Zásady ochrany súkromia

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú, ako spoločnosti Skupiny B. Braun spracúvajú osobné údaje a akým spôsobom osobné údaje chránia. Naším prvoradým cieľom je dôsledná a funkčná ochrana osobných údajov

S účinnosťou od 1. 11. 2017 sme s Skupine B. Braun CZ/SK updatovali politiku spracovania a ochrany osobných údajov a vytvorili sme Systém ochrany osobných údajov, ktorý je súčasťou Systému Compliance management našich spoločností. V tomto systéme kladieme osobitný dôraz na ochranu osobných údajov pacientov.

Náš systém ochrany osobných údajov tvoria najmä:

 • Technicko-bezpečnostné opatrenia
 • Organizačné opatrenia
 • Interné predpisy (najmä interné smernice)
 • Zodpovedná osoba pre všetky spoločnosti Skupiny B. Braun CZ/SK (vrátane tých, v ktorých vymenovanie zodpovednej osoby nie je povinné)
 • Povinnosť zamestnancov hlásiť bezpečnostné incidenty
 • Špeciálne e-mailové adresy ou.cz@bbraun.com a ou.sk@bbraun.com na účely hlásenia bezpečnostných incidentov, riešenia otázok, námietok a sťažností
 • Vstupné školenia o ochrane osobných údajov a pravidelné priebežné školenia zamestnancov, vrátane preškolenia na šifrovanie dokumentov s osobnými údajmi
 • Interný audit ochrany osobných údajov
 • Informácie o ochrane osobných údajov prostredníctvom firemného intranetu (BKC = B. Braun Knowledge Center)

Podľa našich interných predpisov zodpovedajú za ochranu osobných údajov a ich zákonné spracovanie všetci zamestnanci Skupiny B. Braun CZ/SK, predovšetkým potom členovia stredného a najvyššieho manažmentu.

Zodpovednou osobou (DPO = Data Protection Officer) pre Skupinu B. Braun CZ/SK je Mgr. Milan Filípek. Akékoľvek otázky, námietky alebo sťažnosti, týkajúce sa osobných údajov, prosím zasielajte na vyššie uvedené e-mailové adresy.

Dôležitou zásadou je pri spracovaní osobných údajov podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR = General Data Protection Regulation) transparentnosť.  Pre naplnenie zásady transparentnosti slúžia okrem iného aj tieto Zásady ochrany osobných údajov.

Tento dokument si môžete vytlačiť pomocou bežnej funkcie vášho programu prehliadania internetu (= prehliadač: vo väčšine prípadov „Súbor“ > „Tlač“).

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú doplnené o Podmienky používania týchto webových stránok.

Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľom týchto webových stránok a zodpovedným prevádzkovateľom vo vzťahu k ochrane osobných údajov je:

B. Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO: 31 350 780

Zodpovednými prevádzkovateľmi vo vzťahu k ochrane osobných údajov sú aj ďalšie spoločnosti koncernu B. Braun v Slovenskej republike, a síce:

B. Braun Avitum s.r.o.
Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO: 31 383 963

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na osobné údaje, ktoré spracúvajú spoločnosti Skupiny B. Braun CZ/SK. Osobné údaje sú dáta alebo kombinácie jednotlivých dát, na základe ktorých sa dá priamo alebo nepriamo identifikovať konkrétna fyzická osoba.

Osobné údaje spracúvame v súlade s platnými a účinnými predpismi, najmä v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a českým a slovenským Zákonom o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje v žiadnom prípade neposkytujeme bez vášho súhlasu tretím osobám mimo skupiny B. Braun na reklamné alebo marketingové účely.

Ako medzinárodná spoločnosť spolupracujeme s externými poskytovateľmi služieb. V rozsahu, v ktorom spracúvané údaje obsahujú osobné údaje, sme s externými poskytovateľmi služieb uzatvorili zmluvy o spracovaní osobných údajov a zároveň sme prijali organizačné opatrenia pre minimalizáciu okruhu osôb, ktoré majú možnosť zaobchádzať s osobnými údajmi.

Naše webové stránky sa dajú používať bez poskytnutia osobných údajov. V rozsahu, v ktorom sa zhromažďujú osobné údaje (napríklad meno, adresa alebo e-mailové adresy), k tomu dochádza vždy dobrovoľne, ak nám uvedené informácie vedome poskytnete.

V Skupine B. Braun CZ/SK spracúvame najmä osobné údaje nasledovných fyzických osôb:

 1. Zamestnancov
 2. Uchádzačov o zamestnanie
 3. Dodávateľov
 4. Kontaktných osôb našich zákazníkov / obchodných partnerov
 5. Návštev sídiel našich spoločností a iných našich pracovísk
 6. Pacientov
 7. Návštevníkov webových stránok
 8. Záujemcov, prihlásených na odber newsletteru alebo rôznych periodík
 9. Účastníkov rôznych akcií, vrátane vzdelávacích akcií, súťaží, a pod.

Z tzv. osobitných kategórií osobných údajov spracúvame len osobné údaje o zdravotnom stave.

Na spracovanie osobných údajov využívame nasledovné právne tituly podľa GDPR:

 1. Spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, pri ktorej je zmluvnou stranou fyzická osoba, alebo na vykonanie opatrení, prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tejto fyzickej osoby
 2. Spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje
 3. Spracovanie je nevyhnutné pre ochranu životne dôležitých záujmov fyzických osôb
 4. Spracovanie je nevyhnutné pre plnenie úloh verejného záujmu
 5. Spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, iba ak by pred týmto spracovaním mali prednosť záujmy alebo základné práva a slobody fyzickej osoby, vyžadujúce si ochranu
 6. Súhlas fyzickej osoby

Vo väčšine prípadov je naším titulom na spracovanie iný titul ako súhlas. Súhlas ako právny titul využívame v obmedzenej miere, napríklad pre nasledovné účely:

 • Zverejnenie fotografií v našich propagačných materiáloch alebo na internetových stránkach
 • Použitie fotografií v našich výukových materiáloch
 • Účasť fyzickej osoby na nami usporiadaných súťažiach alebo prieskumoch
 • Uchovávanie a využívanie údajov o uchádzačoch o zamestnanie počas určitej doby aj po ukončení výberového konania na konkrétnu pozíciu
 • Zabezpečenie prázdninovej dialýzy pre pacienta
 • Súhlasy so sprístupnením kalendára alebo e-mailovej schránky zamestnanca (v prípade neprítomnosti alebo po ukončení spolupráce)
 • Účasť pacientov na klinických hodnoteniach
 • Poskytovanie informácií o pacientoch nimi určeným osobám

V súlade s princípom minimalizácie spracovania osobných údajov podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov na našich webových stránkach zhromažďujeme osobné údaje len vtedy, ak je to buďto nevyhnutné pre vami požadované účely, ak sme tak povinní vykonať na základe platných a účinných právnych predpisov, alebo na účely plnenia zmlúv (aj pripravovaných) s vašou osobou a/alebo ak nám na to poskytnete váš dobrovoľný súhlas.

Keď navštívite naše webové stránky, naše webové servery uložia každý váš prístup do protokolového súboru. Nasledovné údaje sa zaznamenajú a uložia až do automatického vymazania:

 • anonymizovaná adresa IP počítača, vysielajúceho požiadavku,
 • dátum a čas prístupu,
 • názov a URL volaných dát,
 • správa, či volanie bol úspešné,
 • identifikačné údaje použitého  prehliadača a operačného systému,
 • webová stránka, z ktorej došlo k prístupu,
 • meno vášho poskytovateľa prístupu na internet.

K legálnemu spracovaniu týchto údajov dochádza na účely umožnenia používania webových stránok (nadviazanie spojenia), pre zabezpečenie systému, pre technickú správu sieťovej infraštruktúry a pre optimalizáciu internetovej ponuky. 

Vaše osobné údaje sú spracovávané výlučne na základe zákonného oprávnenia alebo Vášho súhlasu (článok 6 (1)(a) GDPR). Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať s platnosťou do budúcnosti. Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov môže byť požadovaný v rôznych prípadoch:

 • Za účelom posielania informačného letáka (pozri bod 17 pre ďalšie informácie)
 • Zasielanie vzoriek, bonusov, produktov a informácií
 • Zápis do súťaží o ceny, do programov alebo ponúk podľa Vašej požiadavky
 • Poskytnutie ďalších služieb, ktoré sme Vám ponúkli
 • Prieskumy na našich webových stránkach
 • Vytvorenie a poskytovanie reklamy upravenej podľa Vašich záujmov
 • Oslovenie pomocou kontaktného formulára (pozri bod 15 pre ďalšie informácie)
 • a iné.

Údaje, ktoré cez webové stránky zhromažďujeme, používame na poskytovanie vami požadovaných produktov a služieb, na informovanie o produktoch a službách, ponúkaných B. Braun a na riadenie našich webových stránok a služieb (napr. letáku), ako aj na uspokojovanie našich práv a povinností vo vzťahu k spracovaniu údajov podľa ustanovení platných a účinných právnych predpisov.

Osobné údaje spracúvame len počas doby, počas ktorej je to nevyhnutné na zamýšľané účely a likvidujeme ich po splnení účelu ich spracovania alebo po uplynutí doby, počas ktorej sme v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi povinní alebo oprávnení si ich ponechať.

V súlade s článkom 22 GDPR sa riadime hlavnou zásadou: nepoužívame žiadny plne automatizovaný rozhodovací proces na nadviazanie a zavedenie obchodného vzťahu. Ak by sme túto metódu v ojedinelých prípadoch použili, najprv by sme Vás adresne informovali, kde to zákon vyžaduje.

Automatické metódy používame čiastočne na spracovanie Vašich údajov s cieľom vyhodnotiť určité osobné aspekty, t.j. na profilovanie. Proces profilovania klienta používame napríklad na cielené poskytovanie produktov, o ktoré by ste mohli mať záujem.

V rámci nášho vzájomného obchodného vzťahu od Vás požadujeme, aby ste nám poskytli osobné údaje, ktoré sú potrebné na to, aby sme zabezpečili nadviazanie a rozvoj relevantného obchodného vzťahu a mohli sme plniť vyplývajúce zmluvné záväzky a zhromažďovať údaje tak, ako to od nás požadujú zákonné ustanovenia. Bez spomínaných dát by sme s Vami nemohli nadviazať obchodný vzťah, ani plniť vyplývajúce zmluvné záväzky.

Webové stránky spoločnosti B. Braun Melsungen AG môžu obsahovať prepojenia (linky) na webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemá spoločnosť B. Braun Melsungen AG žiadny vplyv. Kliknutím na takýto externý odkaz opúšťate sféru, za ktorú zodpovedá spoločnosť B. Braun Melsungen AG. Následne po vstupe na externý web už spracovanie dát nepodlieha vplyvu ani zodpovednosti spoločnosti B. Braun Melsungen AG.

Deti a osoby mladšie ako 18 rokov nám obvykle neposkytujú osobné údaje bez súhlasu svojich rodičov alebo opatrovníkov. Od detí nepožadujeme osobné údaje a potvrdzujeme, že nezhromažďujeme osobné údaje od detí, ani ich nepoužívame akýmkoľvek spôsobom, ani ich bez legitímneho súhlasu neposkytujeme tretím osobám.

Internet je globálna otvorená platforma. Vzhľadom na spôsob fungovania, vlastný internetu a na súvisiace systémové riziká vykonávate všetky prípadné prenosy dát na vlastné riziko. Kvôli vašej bezpečnosti vám naše služby ponúkame výhradne prostredníctvom šifrovaného prenosového kanálu. 

Vaše osobné údaje môžu byť odovzdávané a spracovávané v rámci koncernu B. Braun (informácie týkajúce sa jednotlivých spoločností koncernu B. Braun nájdete tu.) Informácie o zdravotnom stave nie sú odovzdávané ani v rámci koncernu B. Braun, len spoločnosti B. Braun Medical s.r.o. (Česká republika) môžu byť niektoré takéto osobné údaje sprístupnené, ako spracovateľovi a poskytovateľovi napríklad IT služieb pre spoločnosti B. Braun Avitum s.r.o. a B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o.

Všetky osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám (teda osobám mimo skupiny B. Braun), pokiaľ nám k tomu neposkytnete zodpovedajúci predbežný súhlas. Z tohto ustanovenia je vylúčené poskytovanie osobných údajov poskytovateľom služieb, ako sú napríklad poskytovatelia zásielkovej služby alebo prepravcovia, ak je takéto poskytnutie potrebné pre spracovanie alebo dodávku tovaru.

Poskytovatelia logistických služieb dostanú údaje, ktoré sú nevyhnutné pre dodanie, a to na použitie na ich vlastnú zodpovednosť. V dôsledku toho zodpovedajúcim spôsobom obmedzujeme tieto údaje iba na tie, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre dodanie.

Navyše sú do plnenia zmlúv zapojení ďalší poskytovatelia služieb, ako sú napríklad poskytovatelia IT služieb alebo poskytovatelia hostingových služieb pre webové stránky. Tieto spoločnosti poskytujú našim spoločnostiam služby v rámci zmlúv, podľa jasne stanovených pravidiel pre spracovanie osobných údajov v súlade s GDPR, so záväzkom používať osobné údaje výlučne v súlade s našimi pokynmi podľa týchto zmlúv. Dodržiavanie týchto ustanovení monitorujeme.

Ďalej je z tohto ustanovenia vylúčený prenos dát pre spracovanie objednávok alebo dodávky tovaru alebo služieb či pre prenos a používanie na účely účtovníctva a finančné alebo iné vyrovnanie v rámci koncernu B. Braun. V rámci odovzdávania týchto údajov podľa predchádzajúcej vety môžu byť osobné údaje uložené v cloudovej aplikácii salesforce.com, Inc., TheLandmark @ One Market Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105,

Vo všetkých týchto prípadoch prebehne odovzdanie v súlade s platnými a účinnými národnými a európskymi právnymi predpismi o ochrane údajov; rozsah prenášaných údajov je v takom prípade obmedzený na nevyhnutné minimum.

Naše internetové stránky takisto využívajú tzv. „súbory cookies“. Súbory cookies sú drobné textové súbory, ktoré sa pri použití našich stránok ukladajú vo vašom počítači prostredníctvom vášho prehliadača.

Nespôsobujú poškodenie vášho počítača a neobsahujú vírusy. Slúžia na zabezpečenie väčšej užívateľskej prívetivosti, účinnosti a bezpečnosti našich ponúk. Niektoré súbory cookies (tzv. „funkčné súbory cookies“, napr. pre jazykové nastavenie a spracovanie objednávky) sú tie, ktoré sa vyžadujú pre zabezpečenie základných funkcií webových stránok. Bez týchto súborov cookies sa webové stránky nedajú používať na zamýšľané účely.

Väčšina nami používaných súborov cookies sú tzv. „súbory cookies relácie“ alebo „session cookies“. Automaticky sa vymažú po ukončení vašej návštevy našich internetových stránok. Ostatné súbory cookies ostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, pokým ich nevymažete. Tieto súbory cookies nám umožňujú znovu rozpoznať váš prehliadač pri nasledujúcej návšteve.

Svoj prehliadač si môžete nastaviť tak, aby vás informoval o umiestnení súborov cookies a povolil takéto súbory cookies len v jednotlivých prípadoch, vylúčil ich akceptovanie v určitých prípadoch alebo všeobecne vylúčil používanie súborov cookies. Rovnako si môžete aktivovať automatické vymazávanie súborov cookies po zatvorení prehliadača. V prípade, že používanie súborov cookies odmietnete (možnosť v nastavení vášho prehliadača), napriek tomu sa naše webové stránky budú dať používať (v niektorých prípadoch s obmedzeniami). Podrobné informácie o súboroch cookie

Prijali sme rozsiahle opatrenia na zabezpečenie vašich údajov, a to aj na našich internetových stránkach. Údaje, ktoré nám poskytujete a ktoré ste zadali napríklad na webových stránkach HTML (kontaktné formuláre), sa prenášajú v šifrovanej forme (SSL - Secure Socket Layer) cez verejnú dátovú sieť do spoločnosti B. Braun, kde  sa ukladajú a spracúvajú.

Tieto webové stránky využívajú šifrovanie SSL z dôvodu zabezpečenia a pre ochranu prenosu dôverného obsahu, ako napríklad otázky, ktoré nám zasielate ako prevádzkovateľovi webových stránok. Šifrované pripojenie rozoznáte podľa skutočnosti, že riadok v prehliadači sa zmení z „http://“ na „https://“ a  v riadku prehliadača sa zobrazí ikona zámku.

Ak je šifrovanie SSL aktívne, tretie osoby si nemôžu prečítať údaje, ktoré nám zasielate.

CRM (Customer Relationship Management) 

Ako obchodná spoločnosť spracúvame osobné údaje našich zákazníkov v systéme CRM. Ako CRM systém používame aplikáciu SalesForce od spoločnosti salesforce.com, Inc., Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.

Osobné údaje pre SalesForce získavame v rámci obchodnej činnosti, t.j. najčastejšie kontaktom našich obchodných zástupcov a obchodných manažérov so zákazníkmi.

SalesForce ako IT aplikácia spĺňa tie najprísnejšie požiadavky na IT bezpečnosť.

V SalesForce spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:

 • Akademický titul
 • Meno/priezvisko
 • Pracovná pozícia
 • Pracovisko/oddelenie
 • Pevná linka/mobilný telefón
 • Pracovný mail
 • Odbornosť
 • Účasť na školení B. Braun
 • Zasielanie Braunovin ÁNO/NIE
 • Zasielanie Newsletterov ÁNO/NIE
 • Poskytovanie vzoriek ÁNO/NIE
 • Členstvo v profesijnej asociácii
 • Existencia dohody o vykonaní práce ÁNO/NIE
 • Lektor Aesculap akadémie ÁNO/NIE    

K vyššie uvedeným údajom môžeme pridávať údaje o návštevách obchodných zástupcov u zákazníkov, spravidla plán návštev, údaje o realizovaných návštevách a zápisy z návštev.

Osobné údaje v SalesForce nesprístupňujeme tretím stranám, s výnimkou spolupracujúcich obchodných zástupcov, ktorí podnikajú ako s.r.o. alebo ako SZČO a majú s našou spoločnosťou uzatvorenú zmluvu o obchodnom zastúpení. V týchto prípadoch následne vždy chránime súlad spracovania osobných údajov záväznými zmluvnými dojednaniami. V obmedzenej miere majú do Salesforce prístup naši kolegovia z centrály v Nemecku (spoločnosť B. Braun Melsungen AG), ktorý tento prístup potrebujú z dôvodov riadnej administrácie aplikácie Salesforce. Zoznam spolupracujúcich obchodných zástupcov je na vyžiadanie k dispozícii u nás.

Osobné údaje spracúvame v Salesforce za účelom riadenia našej obchodnej činnosti, vrátane ponuky tovarov a služieb.

Kontaktom, uvedeným v SalesForce, zasielame e-mailom naše obchodné ponuky, firemný časopis Braunoviny a takisto ponuky na akcie Aesculap Akadémie. Pri zasielaní ponúk na akcie Aesculap Akadémie sa usilujeme o to, aby sme ponuky zasielali len tým osobám, ktoré o konkrétne ponuky môžu mať záujem vzhľadom na ich odbornosť a pracovisko.

V prípade, že si neželáte dostávať naše obchodné ponuky, informujte nás prosím na adrese ou.cz@bbraun.com alebo ou.sk@bbraun.com.

Ak sa zaregistrujete na odoberanie ponúkaného newslettera (v rámci stránok https://braunoviny.bbraun.cz/), uložíme vašu e-mailovou adresu a váš súhlas s doručovaním newslettera. Vaše údaje sa budú spracúvať výhradne na účely poskytnutia newslettera a nepoužijú sa na iné účely. Súčasne sa vaše údaje neposkytnú tretím osobám.

Zaslaním registračného e-mailu s odkazom pre potvrdenie záujmu o registráciu k odoberaniu newslettera náš registračný systém zabezpečuje, že daný newsletter skutočne požadujete (tzv. „dvojitý opt-in proces“).

Súhlas s uložením e-mailovej adresy, ako aj s jej použitím pre zasielanie newslettera ktorý udelíte, môžete kedykoľvek odvolať, napríklad pomocou kliknutia na odkaz „zrušenie registrácie“ v newsletteri.

Naše webové stránky využívajú analytické služby etracker. Poskytovateľom je etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Nemecko. Na tieto účely sa môžu využívať súbory cookies. Súbory cookies umožňujú rozpoznanie vášho prehliadača. Údaje, zhromažďované prostredníctvom technológií etracker, sa nepoužijú na osobnú identifikáciu návštevníkov našich webových stránok bez samostatne udeleného súhlasu príslušnej osoby a nebudú sa spájať s osobnými údajmi o držiteľovi pseudonymu.

Proti zhromažďovaniu údajov zo strany etracker sa kedykoľvek dá uplatniť námietka s účinnosťou do budúcnosti. Na účely uplatnenia námietky voči zhromažďovaniu a ukladaniu vašich údajov návštevníka môžete získať súbor cookies so zrušením registrácie od etracker na nasledovnom odkaze: https://www.etracker.com/en/data-privacy/ Povedie to k tomu, že etracker nebude v budúcnosti zhromažďovať ani ukladať dáta návštevníka pri použití prehliadača na vašom počítači. 

Spoločnosť etracker používa na zrušenie registrácie súbor cookie s názvom „cntcookie“. Tento súbor cookie prosím nevymazávajte, ak chcete, aby vaša námietka ostala platná. Podrobnejšie informácie o ustanovení ochrany údajov spoločnosti etracker nájdete tu: https://www.etracker.com/en/data-privacy/

Pre ochranu zadávacích formulárov na našich webových stránkach používame službu „reCAPTCHA“ od spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (následne ako „Google“). Vďaka použitiu tejto služby sa dá rozlíšiť, či príslušné zadanie uskutočnil človek, alebo či prebieha automatickým mechanickým spracovaním.

Podľa našich znalostí sa spoločnosti  Google prenášajú informácie o odkazujúcej URL adrese, IP adrese, správaní sa návštevníka webových stránok, informácie o operačnom systéme, prehliadači a dobe zotrvania na stránkach, súboroch cookies, inštrukciách a skripte, vstupnom správaní sa užívateľa, ako aj o pohyboch myšou v oblasti značiaceho políčka „reCAPTCHA“.

Spoločnosť Google využíva informácie, získané týmto spôsobom, okrem iného na digitalizáciu kníh a ďalších tlačených produktov, ako aj na optimalizáciu služieb ako Google Street View a Google Maps (napríklad čísla domov a rozpoznávanie názvu ulice).

IP adresa, ktorá sa prenáša v rámci „reCAPTCHA“, sa nespája s ďalšími dátami spoločnosti Google, ak nie ste v čase používania doplnkového modulu „reCAPTCHA“ prihlásení ku svojmu účtu Google. Ak chcete zabrániť prenosu týchto informácií a ukladaniu dát o vás a vašom správaní sa na našich webových stránkach vo vzťahu k spoločnosti Google, musíte sa pred svojou návštevou našich webových stránok alebo pred použitím doplnkového modulu reCAPTCHA odhlásiť z Google.

Používanie informácií, získaných prostredníctvom služby „reCAPTCHA“, prebieha v súlade s podmienkami používania Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

V rámci prítomnosti spoločností B. Braun na internete sa môže používať obsah tretích osôb (tzv. „plug-in“ alebo „doplnok“). Tieto sa môžu objaviť ako videá YouTube, kanály RSS alebo grafiky iných webových stránok, ako aj tlačidlá sociálnych médií, ako napríklad tlačidlo zdieľania aplikácie Facebook.

Ak ste na webových stránkach B. Braun, do ktorých je zabudovaný obsah tretích osôb, za určitých okolností dôjde k nadviazaniu spojenia s príslušnou sociálnou sieťou. Váš prehliadač tak môže preniesť obsah týchto tlačidiel a zabudovať ich tak do webových stránok. Znamená to, že príslušný poskytovateľ vždy dostane informáciu, že odkaz prichádza z webových stránok B. Braun. V tomto prípade nie je relevantné, či ste členom sociálnej siete, alebo či ste k takejto sieti prihlásení. Sociálne siete budú ďalej automaticky zhromažďovať informácie, bez ohľadu na to, či skutočne dochádza k interakcii so zapracovaným obsahom. Môže dochádzať k prenosu nasledovných údajov: IP adresa, informácia o prehliadači a operačnom systéme, rozlíšenie obrazovky, nainštalované doplnky prehliadača (napr. Adobe Flash Player), zdrojové miesto návštevníka (pokiaľ ste použili odkaz) a URL aktuálnej webovej stránky.

Ak ste počas používania webových stránok B. Braun prihlásení k niektorej zo sociálnych sietí, informácie o oslovení webovej stránky sa za určitých okolností prepoja s vašim užívateľským profilom a uložia sa. Ak ste členom sociálnej siete a neprajete si prenos týchto údajov, pred návštevou webových stránok B. Braun sa zo sociálnej siete musíte odhlásiť.

Spoločnosti B. Braun nemajú možnosť ovplyvniť rozsah údajov, zhromažďovaných sociálnymi sieťami. Informácie o type, rozsahu a účele zhromažďovania údajov, informácie o ďalšom spracovaní údajov, ako aj o vašich právach v tomto ohľade a o možnostiach nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov príslušnej sociálnej siete.

Ďalej máte možnosť zablokovať doplnky sociálnych médií použitím tzv. add-on(s) vo vašom prehliadači a zabrániť tak prenosu údajov.

19.1    Zásady ochrany osobných údajov pre použitie doplnkov aplikácie Facebook

Do našich webových stránok sa môžu zabudovať doplnky sociálnej siete Facebook, pričom poskytovateľom je Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Doplnky siete Facebook rozoznáte podľa loga Facebook na našich webových stránkach. Prehľad doplnkov Facebook nájdete tu: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.             

Keď navštívite naše webové stránky, prostredníctvom doplnku sa nadviaže priame spojenie medzi vašim prehliadačom a serverom siete Facebook. Facebook vďaka tomu spolu s vašou IP adresou získa informáciu, že ste navštívili naše webové stránky. Vďaka tomu dokáže Facebook priradiť návštevu našich webových  stránok k vášmu užívateľskému účtu. Radi by sme zdôraznili, že ako poskytovateľ webových stránok nezískavame informácie o obsahu prenášaných dát, ani o ich využívaní zo strany Facebooku. Podrobnejšie informácie o uvedenom nájdete v zásadách ochrany osobných údajov Facebook na adrese https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Ak si neželáte, aby Facebook mohol priradiť vašu návštevu našich stránok k vášmu užívateľskému účtu na Facebooku, odhláste sa pred návštevou našich webových stránok zo svojho užívateľského účtu na Facebooku. 

19.2    Zásady ochrany osobných údajov pre použitie doplnkov YouTube  

Naše webové stránky používajú pluginy (doplnkové moduly) siete YouTube prevádzkované spoločnosťou Google. Prevádzkovateľom webových stránok je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ak navštívite niektorú z našich webových stránok, ktorá používa modul YouTubeplugin, automaticky sa naviaže spojenie so servermi YouTube. To znamená, že Vaša návšteva aktivuje komunikáciu so serverom YouTube, a týmto spôsobom bude na YouTube existovať záznam o tom, ktoré z našich webových stránok ste navštívili.

Ak sa prihlásite na YouTube pomocou svojho účtu, umožníte YouTube priradiť Váš výber [to znamená správanie používateľa pri prehliadaní internetových stránok] priamo k webovému obsahu podľa Vášho užívateľského profilu. Tento postup môžete zablokovať tým, že sa odhlásite z Vášho účtu YouTube. Bližšie informácie týkajúce sa narábania s údajmi používateľov nájdete vo vyhlásení o ochrane súkromia pri používaní YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de

19.3    Zásady ochrany osobných údajov pre použitie Google Maps

Naše webové stránky využívajú interaktívne mapy, a aby sme vám poskytli čo najväčšie pohodlie pri využívaní funkcie máp, tak na našich stránkach zahŕňame služby Google Maps, ktoré sú sprostredkované od Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Parent: Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Ak chcete tieto služby využívať, je potrebná Vaša IP adresa, ktorá je odoslaná Googlu. Vaša IP adresa je potrebná len v prípade, že využívate tieto služby, ktoré sa Vám vďaka vašej IP adrese budú zobrazovať správne. Informácie o Vašej  vašej polohe nebudú zhromažďované spoločnosťou Google bez vášho súhlasu (najčastejšie súčasť v nastavení vášho zariadenia).

Zásady k ochrane osobných údajov spoločnosti Google nájdete tu: https://policies.google.com/privacy    

Keď používate náš Extranet, musíte zadať niektoré osobné údaje, ktoré spracúvame a ukladáme, aby sme upravili nami ponúkanú škálu služieb podľa vašich potrieb. Svoje údaje môžete kedykoľvek spravovať v časti „Môj profil“. Kvôli vymazaniu svojho profilu nás prosím informujte na adrese mybbraun@bbraun.com, pretože vymazaním vašich údajov dôjde aj ku zrušeniu celého vášho prístupu na Extranet

20.1    Interakcia s odborníkmi

Prostredníctvom Extranetu môžete komunikovať a spojiť sa so zamestnancami spoločnosti B. Braun. Zamestnanci B. Braun vás v rámci vzájomnej obchodnej spolupráce budú informovať na vami uvedenej e-mailovej adrese.

20.2    Súbory protokolu

Radi by sme zdôraznili, že okrem údajov, ktoré zadáte, sa uloží aj IP adresa, z ktorej náš Extranet navštívite a v prípade potreby sa použije za účelom zabezpečenia našich nárokov a za účelom poskytnutia dôkazov. Údaj o IP adrese sa ďalej nebude využívať iným spôsobom, bude slúžiť len ako preventívne opatrenie. Ďalej sa zabezpečí, aby sa nedalo dospieť k záverom o konkrétnom užívateľovi Extranetu.

20.3    Prístup k informáciám a e-mailové oznámenia

Po úspešnej identifikácii a registrácii získate v časti My B. Braun prístup k rôznym informáciám, dokumentom a aplikáciám.

V My B. Braun sa vám ponúknu bezplatné e-mailové správy. Na tento účel musíte uviesť e-mailovú adresu, ktorú používate výhradne vy, alebo e-mailovú adresu, ktorá bola pridelená vám osobne pre vaše výhradné používanie. Uvádzanie iných e-mailových adries, najmä adries tretích osôb, nie je povolené. Zadaním tejto e-mailovej adresy prehlasujete, že súhlasíte so spracovaním týchto údajov.

Na zrušenie zasielania e-mailov bude k dispozícii príslušné deaktivovanie. Na účely prípadných technických alebo iných problémov je užívateľom k dispozícii technická podpora na adrese mybbraun@bbraun.com, kde vám poskytnú takisto podporu v prípade problémov s deaktivovaním zasielania e-mailov.

20.4    Vymazanie vašich údajov

Vaše údaje budeme uchovávať len počas doby, nevyhnutnej alebo prípustnej v súlade s platnými a účinnými právnymi ustanoveniami, alebo v rozsahu, potrebnom pre naplnenie vzájomných obchodných vzťahov. Všetky vaše osobné údaje sa následne vymažú, ak tomu nebráni akákoľvek zákonná lehota pre uchovávanie. 

20.5    E-shop

Na našom webe prevádzkujeme e-shop. Pre vybavenie vašej objednávky potrebujeme vedieť Vaše osobné údaje, aby sme mohli zadať náležitosti zmluvy:

adresu a titul, názov spoločnosti, alebo priezvisko, krstné meno, poštovú adresu, e-mail a voliteľné údaje: dodaciu adresu (ak je iná ako vyššie uvedená). Právnym základom na spracovanie zverených dát, ktoré tvoria dôležitú súčasť pre vybavenie Vašej objednávky, je článok 6(1)(b) GDPR.

Vždy máte právo prístupu (čl. 15 GDPR) k svojim osobným údajom, informácii o ich pôvode, ako aj o účele spracovania osobných údajov, a síce bezplatne; rovnako máte právo na opravu (čl. 16 GDPR), vymazanie (čl. 17 GDPR) alebo obmedzenie spracovania týchto údajov (čl. 18 GDPR). Ďalej máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli našim spoločnostiam, a síce v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (právo na prenosnosť dát čl. 20 GDPR).

Takisto môžete kedykoľvek podať námietku / odvolať svoj súhlas (právo v súlade s čl. 21 GDPR) so spracovaním a používaním vašich údajov, ktoré sú nevyhnutné v dôsledku nadradeného zákonného predpisu, alebo priamo pre spracovanie existujúceho zmluvného vzťahu. Ohľadom uvedeného a vo vzťahu k ďalším otázkam na tému osobných údajov nás môžete kontaktovať na adrese, ktorá je uvedená v tomto dokumente. Na vaše vyžiadanie vás budeme písomne informovať, či a aké osobné údaje o vás ukladáme, a síce v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi. 

Na týchto webových stránkach sa využíva Adobe Analytics – služba webovej analýzy, ktorú poskytuje spoločnosť Adobe Systems Software Ireland Limited (ďalej len „Adobe“). Služba Adobe Analytics používa súbory cookie. Keď sa na server Adobe odosielajú informácie, ktoré o používaní webových stránok vygeneruje súbor cookie, nastavenia zaručujú, že pred geolokalizáciou sa IP adresa anonymizuje a pred uložením sa nahradí všeobecnou IP adresou. Adobe využíva tieto informácie v záujme prevádzkovateľa týchto webových stránok na účely hodnotenia používateľského správania, vypracovania správ pre prevádzkovateľa stránok o aktivite na týchto webových stránkach a na účely ďalších služieb spojených s používaním webových stránok a internetu, ktoré poskytuje pre prevádzkovateľa. IP adresa odoslaná Vaším prehliadačom v súvislosti so službou Adobe Analytics sa nespája so žiadnymi inými údajmi, ktoré má Adobe k dispozícii. Náležitými nastaveniami, ktoré umožňuje softvér Vášho prehliadača, môžete ukladaniu súborov cookie zabrániť. V takom prípade je však možné, že nedokážete plne využívať všetky funkcie týchto webových stránok. Prenosu údajov vygenerovaných súbormi cookie, ktoré odkazujú na Vaše používanie webových stránok (vrátane Vašej IP adresy), spoločnosti Adobe, ako aj ich spracovaniu môžete zabrániť aj vtedy, keď si do prehliadača stiahnete a nainštalujete doplnok dostupný na tejto stránke

So spoločnosťou Adobe sme uzatvorili dohodu o spracovaní zmluvných údajov a pri používaní služby Adobe Analytics v plnom rozsahu uplatňujeme striktné právne ustanovenia nemeckých orgánov pre ochranu osobných údajov. 

Uvedené zásady o ochrane osobných údajov môžete kedykoľvek získať a vytlačiť si ich na webových stránkach B. Braun pomocou odkazu „Zásady ochrany osobných údajov“.

Ak máte otázky ohľadom spracovania vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť priamo na našu zodpovednú osobu, ktorá je vám k dispozícii ohľadom žiadostí o informácií, požiadaviek alebo sťažností:

Mgr. Milan Filípek
Manažér Právnej sekcie a B. Braun CZ/SK Compliance Officer
Zodpovedná osoba
V Parku 2335/20, 148 00 Praha, Česká republika
+ 420 271 091 236
milan.filipek@bbraun.com
ou.cz@bbraun.com
ou.sk@bbraun.com

24.1      Vaše právo na podanie sťažnosti na regulačnom orgáne

V prípade sťažností sa môžete obrátiť na príslušný regulačný orgán:

Česká republika:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Slovenská republika:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27