Podmienky použitia

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Podmienky použitia

Všeobecné podmienky používania internetových stránok

Skôr, ako začnete webové stránky používať, prosíme vás o prečítanie týchto Podmienok používania. Prístupom na túto webovú stránku a jej používaním potvrdzujete, že ste si Podmienky používania prečítali, ich obsahu porozumeli a vyjadrujete s nimi súhlas.  Ak nesúhlasíte s Podmienkami používania, nesmiete webové stránky používať, a žiadame vás preto, aby ste ich opustili.

Zodpovednosť za všeobecné informácie a informácie o produktoch

Tieto internetové stránky slúžia na poskytovanie všeobecných informácií o spoločnostiach skupiny B. Braun na Slovensku (t.j. o spoločnostiach B. Braun Medical s.r.o., Hlučínska 3, 831 03 Bratislava, IČ: 31 350 780, B. Braun Avitum s.r.o., Hlučínska 3, 831 03 Bratislava, IČ: 31 383 963, ďalej len spoločne ako „spoločnosti B. Braun“), ich produktoch a službách. Neslúžia na poskytovanie odborného poradenstva ani pokynov týkajúcich sa produktov a služieb, ktoré spoločnosti B. Braun poskytujú. Ak máte špeciálne otázky týkajúce sa našich produktov a služieb, kontaktujte nás, prosím. V prípade otázok týkajúcich sa našich produktov a produktových služieb kontaktujte, prosím, priamo spoločnosť B. Braun Medical s.r.o. Otázky týkajúce sa odbornej zdravotnej a dialyzačnej starostlivosti adresujte na spoločnosť B. Braun Avitum s.r.o.

Tieto internetové stránky obsahujú informácie o produktoch, ktoré sú určené širokej cieľovej skupine, a môžu obsahovať takéto údaje alebo informácie o produktoch, ktoré nie sú v Českej republike inak dostupné alebo pre ňu neplatia. Upozorňujeme, že neberieme žiadnu zodpovednosť za prístup k týmto informáciám, pri ktorých sa za určitých okolností (napr. ak sú prevzaté od zahraničných spoločností koncernu B. Braun) môže stať, že nebudú zodpovedať príslušným platným zákonným postupom, predpisom, registráciám či zvyklostiam vašej konkrétnej krajiny.

Snažíme sa vám sprístupňovať presné a aktuálne informácie. Neprijímame však žiadnu zodpovednosť za úplnosť, aktuálnosť a správnosť týchto informácií. Zodpovednosť za akúkoľvek priamu alebo nepriamu hmotnú či nehmotnú škodu je vylúčená. Každý používateľ používa internetové stránky výlučne na svoje vlastné riziko, s výnimkou prípadov, keď by na stránkach boli prípadne uvedené nesprávne informácie úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.

Práva duševného vlastníctva

Všetky obrázky a informácie uvedené na týchto internetových stránkach sú (ak ich je možné reprodukovať) chránené autorským právom a inými právami priemyselného vlastníctva. Všetky názvy produktov, ktoré sú na týchto internetových stránkach uvedené veľkými písmenami alebo označené akýmkoľvek iným spôsobom, predstavujú ochranné známky skupiny B. Braun. Užívanie a rozširovanie týchto informácií pre komerčné účely nie je dovolené bez predchádzajúceho písomného schválenia príslušnej spoločnosti koncernu B. Braun.

Podmienky používania portálu Môj B. Braun (extranet)

Nasledujúce Podmienky používania sa vzťahujú na používateľov internetových stránok, ktorí sú na našich webových stránkach prihlásení:

1.  Rozsah pôsobnosti

Nasledujúce Podmienky používania sa vzťahujú na vaše používanie portálu Môj B. Braun pre zákazníkov (ďalej len: „Môj B. Braun“) spoločnosti B. Braun Melsungen AG (ďalej len: „spoločnosť BBMAG“):

Prijatím týchto Podmienok používania v priebehu úvodného prihlásenia na portál Môj B. Braun uzatvárate so spoločnosťou BBMAG zmluvu o užívaní a prijímate nižšie uvedené Podmienky používania portálu Môj B. Braun. Akékoľvek odchylné podmienky používateľa, ktoré sú prípadne s týmito Všeobecnými podmienkami používania v rozpore, sú neplatné. Obsah českého variantu portálu Môj B. Braun je tvorený spoločnosťami B. Braun, ako sú definované vyššie.

Mená a kontaktné adresy súčasných oprávnených zástupcov spoločnosti BBMAG a spoločností B. Braun sú uvedené v tiráži portálu [KC1] Môj B. Braun.

2.  Základné vlastnosti portálu Môj B. Braun

Skupina B. Braun (skupina B. Braun zahŕňa všetky spoločnosti, ktoré sú vzájomne priamo či nepriamo prepojené na základe väčšiny podielov či hlasovacích práv, ďalej len „Skupina B. Braun“) vám ako používateľovi portálu Môj B. Braun ako svoju službu poskytuje informácie, aplikácie a dokumenty, a ďalej možnosť kontaktovať priamo zamestnancov Skupiny B. Braun.

Základné vlastnosti portálu Môj B. Braun

Portál Môj B. Braun poskytuje digitálne informácie a dokumenty týkajúce sa produktov, terapeutických oblastí a všeobecných služieb skupiny B. Braun.

Portál Môj B. Braun vám umožňuje komunikovať priamo so zamestnancami spoločnosti B. Braun.

Neúčtujú sa žiadne používateľské poplatky. Spoločnosť B. Braun si vyhradzuje právo umiestňovať na portál Môj B. Braun reklamné oznámenia vrátane reklamných bannerov.

Prístup k portálu Môj B. Braun je dovolený výhradne osobám s právnou osobnosťou starším ako 18 rokov. Pri využívaní internetových služieb prebieha overenie na základe používateľského mena a súvisiaceho hesla, ktoré si sami zvolíte v priebehu registrácie.

3.  Uzatvorenie zmluvy a poskytovanie služieb

3.1 Uzatvorenie zmluvy

Zmluva o používaní portálu Môj B. Braun a následne ponúkaných aplikácií a informácií bude uzatvorená na základe vašej registrácie na portáli Môj B. Braun a prijatia Podmienok použitia a Zásad ochrany osobných údajov, uvedených na týchto webových stránkach.

3.2 Právo na odstúpenie od uzatvorenej zmluvy o poskytnutí služieb / produktu (pre spotrebiteľa)

Máte právo od tejto zmluvy do štrnástich dní odstúpiť, a to aj bez uvedenia dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa, keď bola zmluva uzatvorená.

Pre účely uplatnenia vášho práva na odstúpenie nám musíte poslať na adresu sídla spoločnosti BBMAG alebo inej spoločnosti B. Braun, ktorá konkrétnu službu/produkt poskytuje alebo na e-mailovú adresu prodej.cz@bbraun.com jednoznačné vyhlásenie (napr. vo forme listu poslaného bežnou poštou, faxu alebo emailovej správy) o vašom rozhodnutí od tejto zmluvy odstúpiť. Môžete využiť vzor vyhlásenia o odstúpení, ktorý je pre tento účel uvedený nižšie, tento postup však nie je povinný.

Pre účely dodržania lehoty pre odstúpenie je postačujúce, ak svoje oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie odošlete pred uplynutím tejto lehoty.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Ak od tejto zmluvy odstúpite, sme povinní vrátiť vám všetky prípadné platby, ktoré sme od vás dostali, vrátane dodacích nákladov (s výnimkou ďalších nákladov, ktoré prípadne vyplývajú zo skutočnosti, že ste si zvolili iný typ dodania ako cenovo najvýhodnejší štandardný spôsob dodania, ktorý ponúkame), a to bezodkladne, najneskôr však do štrnástich dní odo dňa, keď sme dostali vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Pre vrátenie týchto platieb využijeme rovnaký spôsob úhrady, ako je spôsob, ktorý ste použili na pôvodnú transakciu, pokiaľ sa s vami výslovne nedohodneme inak; v žiadnom prípade vám nebudeme v súvislosti s týmto vrátením platby účtovať žiadne poplatky.

Vzor oznámenia o odstúpení:

(Ak máte v úmysle odstúpiť od zmluvy, vyplňte, prosím, tento formulár a odošlite ho jedným z vyššie uvedených spôsobov.)

Adresát [meno, adresa a prípadne číslo faxu a emailová adresa BBMAG alebo inej dotknutej spoločnosti B. Braun): ………………………………

Ja, ………………………, týmto odstupujem od zmluvy, ktorú som uzatvoril ohľadom nákupu nasledujúceho tovaru (*)/poskytnutia nasledujúcich služieb:(*) ………………………………

Objednané dňa: ……………………… /Prijaté dňa: …………………………

Meno spotrebiteľa: ……………………………

Adresa spotrebiteľa: ……………………………

Podpis spotrebiteľa: …………………………… (iba v prípade oznámenia v tlačenej podobe)

Dátum: ……………………………


(*) Nehodiace sa, prosím, prečiarknite. 

 

3.3 Identifikácia, registrácia a prístup k portálu Môj B. Braun

Pre využívanie ponúkaných služieb je potrebná predchádzajúca registrácia používateľa na portáli Môj B. Braun a prijatie Podmienok používania, a ďalej pridelenie osobného hesla.

Používateľ ďalej potvrdzuje, že údaje, ktoré v užívateľskom profile uviedol, najmä meno a priezvisko, adresa, spoločnosť (ak pôsobí ako zamestnanec tejto spoločnosti) a emailová adresa, sú pravdivé a správne. Používateľ je povinný bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu svojich údajov.

Právo na využívanie služieb prostredníctvom portálu Môj B. Braun bude automaticky ukončené v prípade porušenia Podmienok používania alebo v prípade, že spoločnosť BBMAG alebo spoločnosti B. Braun používanie zamietnu na základe svojho vlastného uváženia. Používanie môže byť odopreté aj bez uvedenia dôvodu.

3.4 Využitie prístupových údajov, prístup k portálu Môj B. Braun

Prístupové údaje sú určené výlučne na osobné používanie príslušným používateľom. Používateľ nesmie tieto údaje (predovšetkým heslo) odovzdávať žiadnym tretím osobám, vrátane rodinných príslušníkov či kolegov. Používateľ je povinný vždy zachovávať o prístupových údajoch mlčanlivosť (predovšetkým čo sa týka hesla) a brániť neoprávnenému používaniu portálu Môj B. Braun tretími osobami. Ak sa používateľ dozvie o akomkoľvek zneužití svojich prihlasovacích údajov alebo bude mať čo i len podozrenie, že došlo k zneužitiu jeho prihlasovacích údajov, je o tom povinný spoločnosť BBMAG alebo niektorú zo spoločností B. Braun bezodkladne informovať. V prípade zneužitia alebo podozrenia zo zneužitia údajov je BBMAG alebo niektorá zo spoločností B. Braun oprávnená prístup k portálu Môj B. Braun okamžite zablokovať. Ak je za zneužitie svojich prihlasovacích údajov zodpovedný sám používateľ, ponesie zodpovednosť za všetky dôsledky používania portálu Môj B. Braun tretími osobami. Konkrétne je používateľ zodpovedný za zneužitie už v prípade, že neoprávnené použitie svojich prihlasovacích údajov umožnil, a to aj vtedy, ak sa tak stalo v dôsledku nedbanlivosti. Táto zodpovednosť skončí až v okamihu, keď používateľ spoločnosť BBMAG alebo inú príslušnú spoločnosť B. Braun o príslušnom neoprávnenom používaní písomne ​​informuje (pozri kontaktné údaje v tiráži) a v prípade potreby zmení svoje heslo.

3.5 Ukončenie a zrušenie prístupového oprávnenia

Spoločnosť BBMAG a spoločnosti B. Braun si vyhradzujú právo dočasne alebo trvalo zablokovať prihlasovacie údaje používateľa v prípade, že používateľ porušuje tieto Podmienky používania, najmä vtedy, ak poskytne nepravdivé informácie v rámci používateľského profilu, neoprávnene odovzdá svoje prihlasovacie údaje iným osobám (predovšetkým heslo) a/alebo zneužije obsah portálu Môj B. Braun, a to aj bez uvedenia dôvodu, a/alebo trvalo zrušiť prístup používateľa s okamžitou platnosťou či v príslušnej lehote a v mimoriadnych prípadoch ukončiť príslušný zmluvný vzťah aj bez predchádzajúceho oznámenia.

3.6 Služby, služby elektronickej pošty

3.6.1 Prístup k informáciám

Potom, ako bude úspešne vykonaná identifikácia a registrácia, získa používateľ v rámci portálu Môj B. Braun prístup k rôznym informáciám, dokumentom a aplikáciám.

3.6.2 Emailové správy

V rámci portálu Môj B. Braun budú používateľovi ponúkané bezplatné emailové správy. Používateľ musí uviesť emailovú adresu, ktorú používa výhradne on sám, a/alebo emailovú adresu, ktorá mu bola pridelená výlučne pre zasielanie týchto emailových správ. Poskytovanie iných emailových adries, a to predovšetkým adries tretích osôb, nie je dovolené.

Rovnako bude poskytnutá možnosť odhlásiť sa z odberu týchto emailových správ (deaktivácia). V prípade akýchkoľvek technických alebo iných problémov je používateľom na účely odhlásenia k dispozícii technická podpora na emailovej adrese mybbraun@bbraun.com.

4.  Ďalšie ustanovenia týkajúce sa používania portálu Môj B. Braun

4.1 Dôvernosť prístupových údajov

Vaše prístupové údaje sú určené výlučne pre vaše osobné využívanie našich ponúk, a preto ste povinní zaobchádzať s nimi ako s dôvernými informáciami.

4.2 Účel používania

Účelom používania ponúkaných fór a iných služieb či účasti v nich je výlučne výmena názorov a skúseností so zamestnancami spoločností Skupiny B. Braun [KC5] alebo v rámci individuálnych používateľských skupín s inými registrovanými používateľmi.

4.3 Vkladanie materiálov na internetové stránky používateľom

Najmä v prípade účasti na akýchkoľvek existujúcich fórach a spoločných projektových miestnostiach majú používatelia možnosť vkladať na portál Môj B. Braun svoje vlastné materiály (napr. fotografie, texty, a pod.). Za obsah týchto materiálov nesú výlučnú zodpovednosť používatelia. Používatelia odškodnia spoločnosť BBMAG alebo niektorú z dotknutých spoločností B. Braun a ich zamestnancov v prípade, že akákoľvek tretia osoba vznesie vo vzťahu k ich materiálom akýkoľvek nárok, a to predovšetkým v súvislosti s porušením autorských práv, registrovaných práv na priemyselné vzory či ochranné známky a/alebo práv na ochranu súkromia. Okrem toho používateľ potvrdzuje, že obsah materiálov nie je protiprávny a predovšetkým, že neporušuje žiadne platné predpisy v oblasti trestného práva. Spoločnosť BBMAG a spoločnosti B. Braun si vyhradzujú právo prerušiť možnosť vkladania vašich materiálov na internetové stránky alebo odstrániť už vložené materiály v prípade, že vznikne podozrenie z porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb či porušenia právnych predpisov (najmä predpisov v oblasti trestného práva), a nie sú vo vzťahu k používateľom povinné žiadne ich materiály revidovať s ohľadom na takéto prípadné porušenia ani na iné účely.

Bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenia si spoločnosť BBMAG a spoločnosti B. Braun vyhradzujú právo vaše materiály vymazať po tom, ako uplynie nimi stanovená príslušná primeraná lehota na ich uchovanie.

5.  Autorské práva, licenčné práva a ochranné známky

Vzhľad portálu Môj B. Braun a texty, obrázky, grafika, usporiadanie, zvuky, animácie, videá a databázy, ktoré sú na ňom umiestnené, sú chránené autorskými právami alebo inými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Ak nie je uvedené inak, patria tieto práva spoločnosti BBMAG alebo spoločnostiam B. Braun.

Ponuku portálu Môj B. Braun nie je možné vysvetľovať si tak, že na základe nej dochádza k akémukoľvek výslovnému či implicitnému udeleniu práv na základe licenčných oprávnení, vrátane vlastníctva akéhokoľvek autorského práva, vlastníckeho práva k akémukoľvek patentu, ochrannej známke či inému majetkovému právu spoločnosti BBMAG alebo spoločností B. Braun alebo akejkoľvek tretej osoby.

6.  Zálohovanie dát

Používateľ je povinný vykonávať pravidelné zálohovanie dát a informácií, pri ktorých to bude považovať za vhodné s ohľadom na ich prípadnú stratu, poškodenie či zmenu, pričom tak bude činiť na takej technickej úrovni, ktorá bude zodpovedať významu príslušných informácií.

7.  Ustanovenie o dôvernosti informácií

Všetky informácie poskytnuté v rámci portálu Môj B. Braun alebo v súvislosti s ním sú považované za vlastníctvo spoločnosti BBMAG a/alebo spoločností B. Braun. Používateľ nesmie tieto informácie sprístupňovať žiadnym tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti BBMAG a spoločností B. Braun.

Používateľ bude o všetkých dôverných informáciách získaných od druhej strany na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou zachovávať prísnu mlčanlivosť. To sa nevzťahuje na informácie, ktoré sa stanú dostupnými iným spôsobom, alebo v prípade, že druhá strana sprístupnenie informácií dovolí na základe písomného oznámenia. Uvedená povinnosť mlčanlivosti bude v každom prípade platiť aj po ukončení tejto zmluvy.

8.  Ochrana a uchovávanie dát

Spoločnosť BBMAG a spoločnosti B. Braun uchovávajú tieto Podmienky použitia a osobné údaje uvedené v používateľskom profile na účely technického pridelenia vhodných kontaktných partnerov v rámci Skupiny B. Braun a poskytovania informácií určených konkrétnym cieľovým skupinám. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s údajmi používateľov sú k dispozícii v Zásadách ochrany osobných údajov.

9.  Zodpovednosť

Spoločnosť BBMAG a spoločnosti B. Braun sa vždy snažia zabezpečiť, aby bol portál Môj B. Braun dostupný bez prerušenia a umožňoval bezchybný prenos dát. Nie je to však možné garantovať okrem iného aj z dôvodu povahy siete internet. Prístup pre zákazníkov môže byť príležitostne prerušený alebo obmedzený za účelom vykonávania opráv, údržby alebo zavádzania nových funkcií či služieb. Spoločnosť BBMAG a spoločnosti B. Braun sa vždy snažia zabezpečiť, aby k týmto dočasným prerušeniam dochádzalo čo najmenej a na čo najkratšiu dobu.

Zodpovednosť spoločnosti BBMAG a spoločností B. Braun za všetky škody vyplývajúce z používania portálu Môj B. Braun v súlade s touto zmluvou, alebo na základe iného právneho dôvodu, najmä (avšak nie výlučne) zodpovednosť

·         za správnosť, presnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu internetových stránok alebo dokumentov zverejnených na portáli Môj B. Braun,

·         za používanie dát a dokumentov sprístupnených na portáli Môj B. Braun alebo

·         za to, že portál Môj B. Braun nebude obsahovať žiadne vírusy,

je vylúčená.

Uvedené obmedzenia zodpovednosti sa vzťahujú predovšetkým (nie však výlučne) na priame, nepriame, náhodné, zvláštne alebo následné škody, najmä na ušlý zisk, stratu príjmov/výhod, vrátane strát z dôvodu straty dát či iných výpadkov, ku ktorým dôjde v dôsledku využívania služieb v rámci portálu Môj B. Braun, alebo z dôvodu dočasných obmedzení alebo prerušení prístupu k portálu Môj B. Braun.

Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa neuplatnia v prípade, že zástupcovia spoločnosti BBMAG alebo spoločností B. Braun alebo osoby spolupracujúce s týmito spoločnosťami spôsobia akúkoľvek škodu úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti, alebo v prípade porušenia kľúčových zmluvných povinností. Ak budú spoločnosť BBMAG alebo niektorá zo spoločností B. Braun obvinené z porušenia kľúčových zmluvných povinností, bude ich zodpovednosť za škodu obmedzená na škody, ktoré je možné predvídať a ku ktorým bežne dochádza. Zodpovednosť za zavinené usmrtenie určitej osoby, zranenie alebo ujmu na zdraví, a zákonná zodpovednosť spoločností B. Braun podľa českých právnych predpisov a spoločnosti BBMAG podľa nemeckého zákona o zodpovednosti za chyby výrobkov zostáva nedotknutá.

10.          Zmeny podmienok používania

Spoločnosť BBMAG a spoločnosti B. Braun si vyhradzujú právo Podmienky používania kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zmeniť. Zmeny budú používateľom portálu Môj B. Braun oznámené na portáli Môj B. Braun. Používateľ musí so zmenami Podmienok používania súhlasiť. Ak používateľ vznesie voči zmenám námietku, je každá zo strán oprávnená ukončiť príslušnú zmluvu na základe výpovede s okamžitou účinnosťou. Z tohto dôvodu musí byť námietka používateľa vznesená a zaslaná Skupine B. Braun písomne (mybbraun@bbraun.com). Ak používateľ nevznesie námietku voči Podmienkam používania ani ich neodsúhlasí do 4 týždňov po tom, ako sa o nich dozvie, má spoločnosť B. Braun právo zablokovať prístup k portálu Môj B. Braun.

Tieto Podmienky používania však nie je možné meniť takým spôsobom, ktorý by obmedzoval obsah a rozsah služieb dobrovoľne poskytovaných spoločnosťou BBMAG alebo spoločnosťami B. Braun, určený pre príslušného používateľa v neprospech tohto používateľa, alebo ktorý by stanovoval používateľovi nové povinnosti, ktoré predtým v Podmienkach používania neboli uvedené .

11.         Naše kontaktné údaje

Vydavateľ

B. Braun Medical, s.r.o. 
Hlučínska 3
831 03 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +420-271 091 111
Fax: +420 271 091 112

E-mail:  info@bbraun.cz

Štatutárny orgán

Prof. Dr. Heinz-Walter Große (predseda)
Dr. Annette Beller
Anna-Maria Braun, LL.M.
Dr. Meinrad Lugan
Caroll H. Neubauer, LL.M.
Dr. Joachim Schulz
Markus Strotmann 

Predseda dozornej rady:

Prof. Dr. Ludwig Georg Braun

Zapísané sídlo spoločnosti: Melsungen 
Registrový súd: Okresný súd vo Fritzlare, č. HRB 11000 
DIČ: DE 113055856

Redakcia

B. Braun Melsungen AG
oddelenie „Staff Department“
Korporátna komunikácia

Carl-Braun-Str. 1
34212 Melsungen
Tel.: +49 (0) 56 61 71-0
Fax: +49 (0) 56 61 71-35 69

Email: info@bbraun.com, press@bbraun.com

Hlavný správca slovenského obsahu

B. Braun Medical s.r.o. 
V Parku 2335/20 
148 00 Praha 4 
Česká republika

tel.: +420 271 091 111 

e-mail: info@bbraun.cz

IČ: 485 86 285
DIČ: CZ485 86 285

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 17893 

12.  Súdna príslušnosť, rozhodné právo

Miestom výlučnej súdnej právomoci pre všetky spory vyplývajúce z používania portálu Môj B. Braun vo vzťahu k spoločnosti BBMAG bude obec Melsungen, v ktorej sa nachádza centrála Skupiny B. Braun. Budú aplikované výlučne právne predpisy Spolkovej republiky Nemecko. V prípadoch sporov týkajúcich sa výlučne niektorej zo spoločností B. Braun (t.j. českých spoločností Skupiny B. Braun) sa prípadné spory riešia podľa príslušnosti konkrétnej spoločnosti B. Braun a riadia sa právnymi predpismi Českej republiky.

13.  Záverečné ustanovenia

Bude sa predpokladať, že akýkoľvek článok, dojednanie či ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré bude uznané ako úplne alebo čiastočne neplatné či nevymáhateľné, sa nahrádza takým platným a vymáhateľným článkom, dojednaním či ustanovením, ktorého obsah sa v maximálnom prípustnom rozsahu približuje obsahu neplatného či nevymáhateľného článku, dojednania či ustanovenia, pričom neplatnosť či nevymáhateľnosť príslušného článku, dojednania či ustanovenia nebude mať vplyv na platnosť celej tejto zmluvy.

Tento dokument si môžete vytlačiť s využitím bežnej funkcie svojho internetového prehliadača (= prehliadač: väčšinou „súbor“ > „tlač“).