Melsept® SF

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Dezinfekční a čistící prostředek na plochy a omyvatelné povrchy se širokospektrální účinností

Vysoce účinný kapalný koncentrovaný dezinfekční a čisticí prostředek na bázi kombinovaného účinku aldehydů a kvarterních amoniových sloučenin. 

Baktericidní, virucidní, fungicidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, účinný na MRSA.

Obsahuje speciální čisticí přísady. Neobsahuje formaldehyd. Je mírně parfemován; pH 0,5 % roztoku je 3,2.

K dezinfekci a současnému mytí všech omyvatelných povrchů, kde se vyskytuje riziko infekce.

Melsept® SF je zdravotnický prostředek, určený k dezinfekci povrchů, neobsahuje formaldehyd. Je určen k mytí a dezinfekci všech omyvatelných ploch, povrchů, inventáře, přístrojů, zařízení a podlah ve zdravotnictví, zejména v oblastech s vysokým rizikem infekce. Pokyny k použití: Otřete povrch tak, aby byl zcela mokrý. Není kompatibilní s přípravky obsahujícími aminy. Varování: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nevdechujte páry. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační nebo lékaře. Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Při vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte uzamčené. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach, Switzerland. Pro profesionální použití.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředků a další důležité informace.