Meliseptol® NEW FORMULA

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Prostředek pro rychlou očistu a dezinfekci

Alkoholový dezinfekční přípravek ve formě roztoku s příjemnou vůní. Možná aplikace i postřikem.

Meliseptol® NEW FORMULA je zdravotnický prostředek určený k rychlé dezinfekci malých ploch a zdravotnických prostředků. Pokyny k použití: Vhodný na povrchy zdravotnického zařízení, odolné vůči alkoholu, například vyšetřovacích křesel, nemocničních lůžek a sálového vybavení. Nepoužívejte na invazivní prostředky. Není kompatibilní s akrylátovým sklem a materiály citlivými na alkohol. Navlhčete vizuálně čistý povrch neředěným roztokem tak, aby byl zcela smočen. Varování: Hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Zamezte vdechování par. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Informace o likvidaci najdete v bezpečnostním listu. Pro profesionální použití. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach, Švýcarsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředků a další důležité informace.