Transplantácia obličiek

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Transplantácia je najlepšou liečebnou metódou pre pacientov s chronickým zlyhaním obličiek. Darovaním obličky darujete život

O chronickom zlyhaní obličiek hovoríme vtedy, keď sú funkcie obličiek tak oslabené, že nezvládajú udržiavať primerané zloženie vnútorného prostredia pre zachovanie životných funkcií ani za bazálnych podmienok napriek špeciálnym liečebnym opatreniam. Najefektívnejšou liečbou chronického zlyhania obličiek je transplantácia od žijúceho darcu (avšak  nemusí byť vhodná pre každého pacienta). Kým nie je k dispozícii vhodný darca, pacient je liečený hemodialýzou alebo peritoneálnou dialýzou.

Transplantácia je prenos tkaniva z tela darcu (žijúceho alebo mŕtveho) do tela príjemcu. Nová oblička sa zvyčajne vkláda do bedrovej jamy, pričom v tele príjemcu i naďalej ostávajú vlastné nefunkčné obličky, pokiaľ nie je závažný dôvod pre ich odstránenie. 

Obličky sú párový orgán, ale ich funkcie v tele môže zabezpečovať len jedna oblička. Preto je možné darovať obličku aj od žijúceho darcu

V porovnaní s transplantáciou od mŕtveho darcu (kadaverózna transplantácia) sú výsledky transplantácií od žijúcich darcov výrazne lepšie. Transplantácia od žijúceho darcu je totiž vopred plánovaný a starostlivo pripravený operačný výkon. Darca i príjemca sú ešte pred zákrokom dôkladne vyšetrení. Odber i transplantácia prebiehajú takmer súčasne a teda doba, počas ktorej sa oblička nachádza mimo telo, je veľmi krátka.

Darovaná oblička tak začína fungovať bezprostredne po transplantácii. Príjemcovi je možné ešte pred transplantáciou nasadiť imunosupresívnu liečbu a teda v dobe transplantácie má pacient účinnú hladinu liekov a riziko "odmietnutia" darovanej obličky telom príjemcu je veľmi nízke. Okrem toho životnosť obličky od žijúceho darcu je v porovnaní s obličkou od mŕtveho darcu výrazne dlhšia.

Pacienti s chronickým ochorením  obličiek čakajú na transplantáciu 1 až 2 roky (priemer na Slovensku) a medzitým sú liečení hemodialýzou alebo peritoneálnou dialýzou.