Meliseptol® HBV

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Dezinfekční ubrousky (alkoholové)

  • Ubrousky napuštěné Meliseptolem Rapid.
  • Ve výjimečných případech lze použít pro rychlou dekontaminaci rukou.

Meliseptol® HBV je zdravotnický prostředek, určený k rychlé dezinfekci malých ploch a zdravotnických prostředků. Pokyny k použití: Vhodný na povrchy zdravotnického zařízení, odolné vůči alkoholu, například vyšetřovacích křesel, nemocničních lůžek a sálového vybavení. Nepoužívejte na invazivní prostředky. Dezinfekce zařízení: Zajistěte, aby byl povrch zcela pokryt aktivním roztokem. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte páry. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Pozor hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Při vdechnutí: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Pro profesionální použití. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach, Švýcarsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředků a další důležité informace.