Helimatic® Cleaner alcaline

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Alkalický mycí přípravek pro strojní postupy

Přípravek pro alkalické mytí veškerého instrumentária (MIC, dentálního, anesteziologického) a zdravotnického příslušenství při strojní přípravě.

Obsahuje optimalizovaný systém povrchově aktivních látek.

Helimatic® Cleaner alcaline je zdravotnický prostředek. Přípravek je určen pro alkalické mytí veškerého instrumentária (MIC, dentálního, anesteziologického) a zdravotnického příslušenství při strojní přípravě. Používá se v kombinaci s neutralizačním přípravkem Helimatic® Neutralizer C. Může být korozivní pro kovy. Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození oči. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Odstraňte obsah/obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů. Pro profesionální použiti. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach, Switzerland.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.